Apel pentru OSC-uri de tineret în cadrul proiectului „MYCS: Moldova Youth Civil Society - pentru o societate civilă de tineret mai puternică"

apel granturi

Fundația Terre des hommes Moldova anunță apelul pentru acordare de granturi pentru OSC-uri de tineret în cadrul proiectului „MYCS: Moldova Youth Civil Society - pentru o societate civilă de mai puternică. 

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an milioane de copii și membri ai familiilor acestora în mai mult de treizeci de țări.  În Republica Moldova, Terre des hommes activează începând cu anul 2004, programele organizației fiind orientate spre asigurarea ca toți copiii si tinerii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. 

În ultimii ani, Terre des hommes Moldova, împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor; capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret; capacitarea școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică; împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel ca vocea lor să fie  auzită și pentru o reziliență crescută.   

Despre proiect 

Proiectul „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică” este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) din România și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) din Moldova și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor.  

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc (i) Capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) de tineret pentru a identifica mai bine necesitățile și a proiecta servicii și programe de participare calitativă, incluzivă și reziliență pentru tineri; (ii) Susținerea OSC-urilor și a grupurilor informale de tineret pentru a presta servicii, a promova participarea de durată a tinerilor și a mobiliza comunitățile; (iii) Crearea unui mediu favorabil pentru o mai bună participare, colaborare și învățare între OSC-uri, autorități locale și tineri.   

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul prevede implicarea următoarelor grupuri țintă:   

 • organizații ale societății civile naționale, regionale și locale, cum ar fi OSC-uri de tineret, Centre de tineret, OSC-uri interesate de promovarea participării tinerilor, consilii de tineret, consilii ale studenților, etc., precum și grupurile comunitare informale de tineret;  
 • profesioniștii din sectorul de tineret, cum ar fi specialiști în domeniul tineretului, manageri de OSC-uri, lideri informali de tineret;  
 • autoritățile publice locale (APL) din comunitățile participante, care vor fi implicate în activități de rețea.   

Pe termen lung, proiectul își propune să creeze un mediu favorabil pentru o mai bună participare, colaborare și învățare între OSC-urile de tineret, autoritățile locale și tineri. Ne propunem să conectăm OSC-urile și grupurile informale de tineret în cadrul unei rețele, să le inspirăm să lucreze în parteneriate, să-și împărtășească cunoștințele, precum și provocările, să-i încurajăm să se asocieze cu autoritățile locale și cu alți actori relevanți din comunitate, să formeze coaliții și să-și facă mai puternică vocea comună.  

În acest context, Terre des hommes Moldova lansează un nou apel de acordare a granturilor, concentrându-se pe două domenii de finanțare: i) initiative de advocacy și ii) identificarea și diseminarea bunelor practici în implicarea tinerilor.

 1. Susținerea eforturilor de advocacy. Acest domeniu se concentrează pe susținerea organizațiilor societății civile de tineret, grupurilor de informale ale tinerilor parte a rețelei MYCS, în demersuri de advocacy colective și eficiente, cu scopul de a îmbunătăți participarea organizațiilor care reprezintă tinerii și de a contribui la revizuirea și dezvoltarea politicilor relevante din domeniu. 
 1. Identificarea și diseminarea bunelor practici/istorii de succes în implicarea tinerilor. Acest domeniu de finanțare se concentrează pe identificarea și promovarea celor mai bune practici de implicare a tinerilor în cadrul organizațiilor și grupurilor informale de tineret, parte a rețelei MYCS. Accentul este pus pe descoperirea și aducerea în atenția publicului larg a acestor practici de succes/istorii de succes, urmărindu-se mediatizarea și sensibilizarea comunității cu privire la importanța și beneficiile implicării tinerilor în diverse domenii.  

Obiectivele Apelului  

 • Sprijinirea eforturilor comune pentru realizarea a cel puțin unei inițiative de advocacy în colaborare cu membrii rețelei MYCS (domeniul de finanțare 1). 
 • Identificarea și promovarea/diseminarea celor mai bune practici, istorii de succes de implicare a tinerilor. Acest obiectiv vizează organizațiile și grupurile informale de tineret, parte a rețelei MYCS (domeniul de finanțare 2). 

În cadrul acestui apel, sunt prevăzute cel puțin 2 granturi

 • pentru domeniul de finanțare 1 (Advocacy), cu un buget de până la 10.000 EUR
 • pentru domeniul de finanțare 2 (Bune practici), cu un buget de până la 20.000 EUR

Perioada minimă de implementare a proiectelor este de 7 luni, iar acestea trebuie să se finalizeze nu mai târziu de 30 noiembrie 2024. 


Condiții de eligibilitate   

Solicitanții vor întruni următoarele criterii de eligibilitate:   

 • organizațiile solicitante să fie entități ale societății civile implicate activ în lucrul cu și/sau pentru tineret; 
 • solicitanții sunt direct responsabili de elaborarea și gestionarea proiectului, fără a acționa prin intermediari; 
 • dosarul depus este complet și îndeplinit corespunzător;
 • aplicațiile trebuie să fie depuse în termenul limită stabilit; 
 • propunerea trebuie să se încadreze în termenul minim de implementare stabilit pentru proiect; 
 • organizațiile din cadrul MYCS care nu au atins finanțarea maximă de 60.000 EUR sunt eligibile, cu condiția ca suma totală solicitată să nu depășească acest plafon; 
 • se favorizează propunerile realizate în parteneriat de către mai multe organizații, pentru a crește impactul și eficiența proiectului; 
 • solicitanții trebuie să aibă experiență demonstrată în advocacy sau în identificarea și aplicarea de bune practici; 
 • solicitanții trebuie să prezinte experiență anterioară în administrarea eficientă a fondurilor pentru sume comparabile cu cele solicitate în cadrul proiectului. 


Tipurile de activități eligibile pentru sprijin financiar  

În cadrul apelului de acordare a granturilor lansat de Tdh Moldova pentru proiectul „MYCS: Moldova Youth Civil Society – pentru o societate civilă de tineret mai puternică” sunt considerate eligibile următoarele tipuri de activități: 

 1. Inițiativa de advocacy în colaborare cu membrii rețelei MYCS. Acest domeniu poate cuprinde următoarele activități, fără a se limita doar la acestea: 
 • întărirea parteneriatelor și rețelelor între diferite organizații, grupuri informale ale tinerilor ce fac parte din societatea civilă de tineret; 
 • coordonarea unei campanii de advocacy specifice, axate pe teme prioritare identificate de rețea; 
 • inițierea și coordonarea de ateliere și întâlniri care vizează îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor membrilor organizațiilor de tineret în domeniul de advocacy; 
 • dezvoltarea și aplicarea unei strategii integrate de comunicare, concepută pentru a evidenția eficient activitățile și succesele de advocacy ale rețelei MYCS, adresându-se atât membrilor interni ai rețelei cât și publicului larg; 
 • încurajarea și susținerea participării active a tinerilor în procesul de advocacy și dialog cu decidenții, etc.  
 1. Identificarea și diseminarea bunelor practici/istorii de succes în implicarea tinerilor în organizațiile și grupurile informale de tineret parte a rețelei MYCS. Acest domeniu poate cuprinde următoarele activități, fără a se limita doar la acestea: 
 • identificarea și evidențierea celor mai bune practici/istorii de succes din rândul organizațiilor de tineret/grupurilor informale ale tinerilor din proiectul MYCS, cu un accent special pe participarea tinerilor în proiectele MYCS; 
 • inițierea de campanii media și/sau organizarea de evenimente publice pentru a aduce în atenția comunității largi bune practici/istorii de succes identificate; 
 • utilizarea diverselor platforme media pentru a facilita și amplifica vocea tinerilor din cadrul proiectelor MYCS, inclusiv prin sesiuni de consultare, storytelling, podcasturi și producții video; 
 • crearea de materiale media, cum ar fi videoclipuri, infografice și articole online, care să ilustreze și să disemineze bunele practice, istorii de succes identificate; 
 • desfășurarea de activități ce pun accent pe identificarea și amplificarea vocii tinerilor în cadrul proiectelor MYCS, inclusiv prin sesiuni de consultări, și proiecte de storytelling, photovoice, dar  nu numai; 
 • colaborarea cu platforme media locale și naționale, pentru a extinde acoperirea și impactul bunelor practici promovate de organizațiile de tineret, etc. 

Costuri eligibile: 

 • cheltuieli aferente prestării serviciilor și lucrărilor realizate în perioada de implementare;  
 • cheltuieli pentru personalul antrenat în implementarea proiectului;  
 • cheltuieli pentru realizarea activităților de instruire, workshop-uri, webinare și producție video de povești de succes, campanii de informare și conștientizare, copiere, tipărire, interpretare și traducere, etc.; 
 • cheltuieli de logistică; 
 • cheltuieli administrative (comisioane bancare, cheltuieli de întreținere birouri);  
 • cheltuieli pentru salariile echipei de proiect; 
 • cheltuielile pentru achiziționarea de echipamente, software și aplicații pot fi incluse în buget dacă sunt necesare pentru eficiența implementării proiectului; 
 • cheltuieli pentru achiziționarea de materiale consumabile și alte materiale necesare proiectului; 
 • alte cheltuieli care sunt necesare pentru implementarea eficientă a proiectului. 

Costuri neeligibile: 

 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (inclusiv cheltuieli legate de depunerea dosarului);  
 • datorii și cheltuieli pentru servicii aferente datoriilor;  
 • rezerve/asigurări în caz de pierderi sau potențiale pierderi; 
 • obligații, credite către terțe părți; 
 • taxe vamale și de import sau orice alte taxe; 
 • cumpărarea, arenda sau închirierea de terenuri și clădiri existente, cu excepția cazului în care birourile trebuie să fie închiriate în mod explicit pentru a permite implementarea proiectului (solicitantul urmează să dovedească acest lucru); 
 • amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată;  
 • cheltuieli pentru garanțiile bancare și alte cheltuieli similare; 
 • cheltuieli legate de conversie, taxe și pierderi de schimb valutar asociate cu oricare dintre componentele specifice conturilor în euro, precum și alte cheltuieli pur financiare; 
 • contribuții în natură; 
 • orice cheltuieli referitoare la leasing; 
 • costuri de amortizare; 
 • dobândă datorată sau procente; 
 • cheltuieli declarate de beneficiar și acoperite de un alt proiect sau program de lucru; 
 • bonusuri sau alte tipuri de recompense materiale sau financiare pentru persoanele implicate în implementarea proiectului; 
 • costurile curente ale unei organizații care nu sunt legate de obiectivele proiectului. 

Dosarul aplicantului va conține: 

1. Copia certificatului de înregistrare în Republica Moldova 
2. CV-urile membrilor echipei de implementare  
3. Anexa I: Formularul pentru propunerea de proiect 
4. Anexa II: Bugetul proiectului 
5. Anexa III: Declarația solicitantului 
6. Anexa IV: Formularul privind datele personale și declarații ale partenerilor 

Depunerea dosarelor privind solicitarea finanțării: 

Dosarele privind solicitarea finanțării trebuie depuse la adresa de email: veronica.pelivan@tdh.org până la data de 30 ianuarie 2024. Dosarele recepționate după această dată nu vor fi examinate.