Apel pentru inițiative de advocacy în domeniul tineret

apel advocacy tineret

Terre des hommes Moldova anunță lansarea unui apel deschis pentru acordarea de granturi în cadrul proiectului „MYCS: Moldova Youth Civil Society - pentru o societate civilă a tineretului mai puternică." 

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de treizeci de țări.  

În Republica Moldova, Terre des hommes activează începând cu anul 2004, programele organizației fiind orientate spre asigurarea ca toți copiii si tinerii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. 

În ultimii ani, Terre des hommes Moldova împreună cu partenerii săi este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor; capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret; capacitarea școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică; împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel ca vocea lor să fie  auzită și reziliența crescută.   


Despre proiect 

Proiectul „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică” este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), România și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor.  

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. 

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc (i) Capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) de tineret pentru a identifica mai bine necesitățile și a proiecta servicii și programe de participare calitativă, incluzivă și reziliență pentru tineri; (ii) Susținerea OSC-urilor și a grupurilor informale de tineret pentru a presta servicii, a promova participarea de durată a tinerilor și a mobiliza comunitățile; (iii) Crearea unui mediu favorabil pentru o mai bună participare, colaborare și învățare între OSC-uri, autorități locale și tineri.   

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul prevede implicarea următoarelor grupuri țintă:   

 • Organizații ale societății civile naționale, regionale și locale, cum ar fi OSC-uri de tineret, Centre de tineret, OSC-uri interesate de promovarea participării tinerilor, Consilii de tineret, Consilii ale studenților, etc., precum și grupurile comunitare informale de tineret.  

 • Profesioniștii din sectorul de tineret, cum ar fi specialiști în domeniul tineretului, manageri de OSC-uri, liderii informali de tineret.  

 • Autoritățile publice locale (APL) din comunitățile participante, care vor fi implicate în activități de rețea.   

Pe termen lung, proiectul își propune să creeze un mediu favorabil pentru o mai bună participare, colaborare și învățare între OSC-urile de tineret, autoritățile locale și tineri. Ne propunem să conectăm OSC-urile și grupurile informale de tineret în cadrul unei rețele, să le inspirăm să lucreze în parteneriate, să-și împărtășească cunoștințele, precum și provocările, să-i încurajăm să se implice cu autoritățile locale și cu alți actori relevanți din comunitate, să formeze coaliții și să-și facă mai puternică vocea lor comună.  

În acest context, Terre des hommes Moldova lansează un nou apel de acordare a granturilor, axându-se pe sprijinirea inițiativelor de advocacy, implementate împreună cu organizațiile-membre a rețelei MYCS. 

Acest domeniu se concentrează pe susținerea organizațiilor societății civile de tineret, grupurilor de informale ale tinerilor care fac parte din rețeaua organizațiilor MYCS, în demersuri de advocacy colective și eficiente, cu scopul de a îmbunătăți participarea organizațiilor care reprezintă tinerii și de a contribui la revizuirea și dezvoltarea politicilor relevante din domeniu. 


Obiectivele apelului  

Scopul apelului este de a încuraja și sprijini cel puțin o inițiativă de advocacy, care are potențialul de a aduce schimbări semnificative în politici sau practici ce influențează viețile tinerilor. Una din condițiile principale este ca inițiativa care se propune spre finanțare în cadrul prezentului apel, să fie  realizată în colaborare cu organizațiile- membre ale rețelei MYCS (a se vedea lista organizațiilor AICI).  

În cadrul acestui apel, este prevăzută oferirea unui grant cu un buget de până la 10.000 EUR. 

Perioada minimă de implementare a proiectelor este de 7 luni, iar acestea trebuie să se finalizeze nu mai târziu de 30 noiembrie 2024. 


Condiții de eligibilitate   

Solicitantul va satisface următoarele criterii de eligibilitate:   

 • Organizațiile solicitante să fie entități ale societății civile implicate activ în lucrul cu și/sau pentru tineret; 
 • Solicitantul este direct responsabil de elaborarea și gestionarea proiectului, fără a acționa prin intermediari; 
 • Dosarul depus este complet și îndeplinit corespunzător;  
 • Aplicațiile trebuie să fie depuse înainte de termenul limită stabilit; 
 • Propunerea trebuie să se încadreze în termenul minim de implementare stabilit pentru proiect. 
 • Solicitantul trebuie să aibă experiență demonstrată în advocacy. 

Tipurile de activități eligibile pentru sprijin financiar  

În cadrul apelului de acordare a granturilor lansat de Tdh Moldova pentru proiectul „MYCS: Moldova Youth Civil Society – pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, sunt considerate eligibile următoarele tipuri de activități, fără a se limita doar la acestea: 

 • Întărirea parteneriatelor și rețelelor între diferite organizații, grupuri informale ale tinerilor ce fac parte din societatea civilă de tineret, inclusiv rețeaua de organizații de/pentru tineret parte a proiectului MYCS; 

 • Coordonarea unei campanii de advocacy specifice, axate pe teme prioritare identificate împreună cu rețeaua MYCS; 

 • Inițierea și coordonarea de ateliere și întâlniri care vizează îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor membrilor organizațiilor de tineret, parte a rețelei MYCS, în domeniul de advocacy; 

 • Dezvoltarea și aplicarea unei strategii integrate de comunicare, concepută pentru a evidenția eficient activitățile și succesele de advocacy ale rețelei MYCS, adresându-se atât membrilor interni ai rețelei cât și publicului larg; 

 • Încurajarea și susținerea participării active a tinerilor în procesul de advocacy și dialog cu decidenții, etc.  

Costuri eligibile: 

 • cheltuieli aferente prestării serviciilor și lucrărilor realizate în perioada de implementare;  
 • cheltuieli pentru personalul antrenat în implementarea proiectului;  
 • cheltuieli pentru realizarea activităților de instruire, workshop-uri, webinare și producție video de povești de succes, campanii de informare și conștientizare, copiere, tipărire, interpretare și traducere, etc.; 
 • cheltuieli de logistică; 
 • cheltuieli administrative (comisioane bancare, cheltuieli de întreținere birouri)  
 • cheltuieli pentru salariile echipei de proiect; 
 • cheltuielile pentru achiziționarea de echipamente, software și aplicații pot fi incluse în buget dacă sunt necesare pentru eficiența implementării proiectului; 
 • cheltuieli pentru achiziționarea de materiale consumabile și alte materiale necesare proiectului; 
 • alte cheltuieli care sunt necesare pentru implementarea eficientă a proiectului. 

Costuri neeligibile: 

 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (inclusiv cheltuieli legate de depunerea dosarului);  
 • datorii și cheltuieli pentru servicii aferente datoriilor;  
 • rezerve/asigurări în caz de pierderi sau potențiale pierderi; 
 • obligații, credite către terțe părți; 
 • taxe vamale și de import sau orice alte taxe; 
 • cumpărarea, arenda sau închirierea de terenuri și clădiri existente, cu excepția cazului în care birourile trebuie să fie închiriate în mod explicit pentru a permite implementarea proiectului (solicitantul urmează să dovedească acest lucru); 
 • amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată;  
 • cheltuieli pentru garanțiile bancare și alte cheltuieli similare; 
 • cheltuieli legate de conversie, taxe și pierderi de schimb valutar asociate cu oricare dintre componentele specifice conturilor în euro, precum și alte cheltuieli pur financiare; 
 • contribuții în natură; 
 • orice cheltuieli referitoare la leasing; 
 • costuri de amortizare; 
 • dobânda datorată sau procente; 
 • cheltuieli declarate de beneficiar și acoperite de un alt proiect sau program de lucru; 
 • bonusuri sau alte tipuri de recompense materiale sau financiare pentru persoanele implicate în implementarea proiectului; 
 • costurile curente ale unei organizații care nu sunt legate de obiectivele proiectului. 


Dosarul aplicantului va conține: 

 1. Copia certificatului de înregistrare în Republica Moldova 
 2. CV-urile membrilor echipei de implementare  
 3. Anexa I: Formularul pentru propunerea de proiect
 4. Anexa II: Bugetul proiectului
 5. Anexa III: Declarația solicitantului
 6. Anexa IV: Formularul privind datele personale și declarații ale partenerilor


Depunerea dosarelor privind solicitarea finanțării: 

Dosarele privind solicitarea finanțării trebuie depuse la adresa de email: inna.stoian@tdh.org până la data de 26 februarie 2024. Dosarele recepționate după această dată nu vor fi examinate.  


UPDATE:

Termen extins de depunere a dosarelor: 15 martie 2024.

Informații suplimentare
În scopul clarificării detaliilor apelului de granturi, va avea loc o sesiune de informare online pe data de 5 martie, la ora 15:00. Pentru a participa, accesați direct sesiunea folosind accesând acest LINK.