Ghid pentru profesionişti „Copilul în contact cu sistemul de justiţie”

Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc.

Ghidul pentru profesionişti „Copilul în contact cu sistemul de justiţie” a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea
competenţelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societăţii civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova.

Ghidul răspunde necesităţilor profesioniştilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului privind consolidarea:

  • competenţelor de identifi care, respectare, precum şi de garant al drepturilor şi de a răspunde necesităţilor copiilor ce intră în contact cu legea;
  • cooperării dintre toţi actorii responsabili de bunăstarea copiilor.

Şi nu în ultimul rând, ca rezultat al consolidării competenţelor profesioniştilor, necesităţile copiilor vor fi satisfăcute, drepturile copiilor vor fi respectate şi per total aceștia vor benefi cia de o protecţie mai bună.

Subiectele au fost grupate conform următoarele aspecte:

  • generale, informaţii despre copii, indiferent de statutul pe care îl deţin când intră în contact cu legea: victimă, copil în confl ict cu legea, martor. În continuare: Cine este un copil? Care sunt necesităţile şi drepturile copilului? Care sunt particularităţile de vârstă ale copilului? Care sunt factorii de riscşi vulnerabilităţile copilului, dar factorii protectori? Ce reprezintă sistemulde protecţie a copilului? Care sunt metodele și tehnicile de lucru cu copiii?
  •  specifi ce, informaţii despre fi ecare categorie de copii ce intră în contactcu legea. Prin urmare: Care sunt caracteristicile copilului victimă, celuiafl at în confl ict cu legea, dar copilului martor? Care sunt responsabilităţilespecialiştilor din domeniul protecţiei copilului corelate categoriei de copiiafl aţi în contact cu legea?

Informaţia prezentată în broşură are drept scop de a ghida specialiştii în anumite situaţii de lucru cu copiii afl aţi în contact cu legea.

Acest ghid a fost elaborat și publicat cu susţinerea fi nanciară a Uniunii Europene. Conţinutul acestuia este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova şi în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctul de vedere al Uniunii Europene.

Data publicării